01
Synergy Accessibility Tips Chế độ trợ năng

Kích hoạt tài khoản mẹ

Bước 1 của 3: điều khoản về quyền riêng tư

Đọc qua điều khoản về quyền riêng tư sau đây và nhấp vào nút chấp nhận để đồng ý với thỏa thuận về quyền riêng tư
Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ vật lý và công nghệ để bảo vệ tất cả dữ liệu của phụ huynh và học sinh. Nếu bạn nghi ngờ quyền riêng tư đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ ngay với trường học của học sinh. Để giúp chúng tôi bảo vệ thông tin, vui lòng không chia sẻ tên người dùng và mật khẩu của bạn với bất kỳ ai!
Nhấp vào tôi chấp nhận có nghĩa là bạn đồng ý với tuyên bố về quyền riêng tư ở trên.